Winkelwagen 0

Winkelwagen

Er zijn nog geen producten in uw winkelwagen geplaatst.

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BorduurWebwinkel.nl, onderdeel van IDGift B.V.
 
1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BorduurWebwinkel.nl (onderdeel van IDGift B.V., Laan van de Leeuw 14, 7324 BD, Apeldoorn, KVK 57843333) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BorduurWebwinkel.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BorduurWebwinkel.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BorduurWebwinkel.nl. BorduurWebwinkel.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BorduurWebwinkel.nl dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van BorduurWebwinkel.nl zijn vrijblijvend en BorduurWebwinkel.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in euro's (€), inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
3.3 Bijproducten zijn slechts optioneel, er rust geen verplichting op.

4. Levering
4.1 De door BorduurWebwinkel.nl opgegeven levertijd van 24 uur (1 werkdag) wordt steeds nagestreefd en wordt in vrijwel alle gevallen gehaald. Op zondag/maandag is de levering beperkt en wordt niet bezorgd door PostNL. Wanneer er te laat geleverd wordt, kunnen wij hiervoor op uw verzoek een klacht indienen. Er kan sprake zijn van overmacht.
4.2 De bezorging van de producten geschiedt op de plaats die door u is aangegeven. Indien u per ongeluk een verkeerd adres heeft opgegeven kunt u dit melden bij onze klantenservice. Wanneer een product opnieuw verstuurd moet worden doordat u een verkeerd afleveradres heeft opgegeven, kunnen de extra verzendkosten bij u in rekening worden gebracht.
4.3 De tekst op het produkt wordt exact gemaakt zoals u het aanlevert. Spelfouten worden door ons niet gecorrigeerd en foto's dient u goed aan te leveren.
4.4 Kleuren kunnen soms afwijken, dit kan met het plaatje te maken hebben of het type product.
4.5 De eigenschappen van verschillende producten, waaronder kleur, diktes en gewicht, kunnen onderling afwijken, omdat wij hierbij afhankelijk zijn van de desbetreffende leveranciers.
4.6 Bestellingen die op zaterdag of zondag en op werkdagen na 18.30 uur geplaatst worden,  kunnen wij pas de eerstvolgende werkdag in behandeling nemen.

5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BorduurWebwinkel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
6. Herroepingsrecht
6.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
6.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
6.3 Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
6.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
6.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
6.6 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
6.7 Alle door BorduurWebwinkel.nl geleverde producten die te beschouwen zijn als maatwerk (zoals, maar niet gelimiteerd tot, producten die op verzoek van de klant voorzien zijn van tekst, foto’s of andersoortige afbeeldingen en producten die voorzien zijn van borduurwerk op verzoek van de klant) zijn expliciet uitgesloten van het herroepingsrecht zoals omschreven in lid 1 en 2.
6.8 Indien een product niet afgeleverd is volgens de specificaties van de klant dient deze binnen 14 dagen contact op te nemen met de klantenservice van BorduurWebwinkel.nl. Dit kan zowel schriftelijk, per email naar info@borduurwebwinkel.nl als telefonisch.
 
7. Reclames en aansprakelijkheid
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u BorduurWebwinkel.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14)dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BorduurWebwinkel.nl de keuze de desbetreffende producten, desgewenst tegen retournering daarvan, te vervangendoor nieuwe producten of door terugbetaling van de kostprijs inclusief de verzendkosten, zulks naar keuze van de klant.
7.3 De kosten van en het risico voor eventuele retourzending draagt de klant.

8. Auteursrecht op drukdesigns, vrijwaring van aansprakelijkheid
8.1 De ontwerpen zoals deze op de website van BorduurWebwinkel.nl staan zijn in opdracht van BorduurWebwinkel.nl ontworpen door een erkend ontwerpbureau. Gebruik maken van deze afbeeldingen, zonder schriftelijke toestemming vooraf, is niet toegestaan en zal indien nodig via juridische wegen worden bestreden.
8.2 Indien de klant een eigen ontwerp aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product, geeft de klant ten opzichte van BorduurWebwinkel.nl de verzekering dat op de opdruk geen rechten van derden rusten. Eventuele inbreuken komen in dat geval volledig voor rekening van de klant.
8.3 De klant zal BorduurWebwinkel.nl vrijwaren van eventuele vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten van derden. De klant vergoedt BorduurWebwinkel.nl alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.
8.4 BorduurWebwinkel.nl kan uw ontwerp gebruiken op de site (als voorbeeld, niet als verkoopobject). Indien u aangeeft dat u hier niet akkoord mee bent, halen wij binnen 24 uur het ontwerp (als voorbeeld) van de website BorduurWebwinkel.nl.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstanden, verminkingen of verloren gaan van bestanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en BorduurWebwinkel.nl (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is BorduurWebwinkel.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van BorduurWebwinkel.nl.
9.2 De administratie van BorduurWebwinkel.nl geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BorduurWebwinkel.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BorduurWebwinkel.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BorduurWebwinkel.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht verstaan wij ook, wanneer een levering, bij de klant of post kwijt is geraakt. Als service biedt BorduurWebwinkel.nl een éénmalige opnieuw zending.

11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BorduurWebwinkel.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BorduurWebwinkel.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Wij passen drukproeven toe voor grotere aantallen dan 100 stuks.
11.3 Een gratis kado en/of hangertje betreft een gratis product en zolang de voorraad strekt. Wanneer deze niet op voorraad zijn bij BorduurWebwinkel.nl, zijn wij niet verplicht deze te leveren.
11.4 BorduurWebwinkel.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
11.5 Producten, zoals tegeltjes of mokken, kunnen na verloop van tijd slijtage oplopen, u bent hiermee bekend en gaat hiermee akkoord.
11.6 Mokken of glazen dienen altijd voor gebruik te worden gewassen.
11.7 Borduurwerk wordt standaard tot 8 cm geborduurd, wanneer u de opdruk groter geborduurd wilt hebben gaat dit schriftelijk en alleen in overleg met bijbetaling aan I-Advise BV.
11.8 Geborduurde artikelen worden doorgaans binnen drie werkdagen geleverd, dit kan uitlopen tot vijf werkdagen.
11.9 Producten dienen gewassen te worden volgens de wasvoorschriften in het kledingstuk.
11.10 Tegeltjes zijn niet geschikt om te gebruiken als betegeling.
11.11 Facturen die niet betaald worden die worden uit handen gegeven aan een incassobureau.
11.12 Logo's van bedrijven kunnen ter inspiratie gebruikt worden (onze klanten) op de website BorduurWebwinkel.nl
 
11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

De borduurstudio van NL!

Onze borduurstudio is gevestigd in Apeldoorn, vanuit het Industrieterrein Noord produceren wij dagelijks vele leuke geborduurde artikelen, te denken aan een mooie badjas met naam, een handdoek met logo en nog vele andere artikelen.

BorduurWebwinkel.nl

Onze gegevens

BorduurWebwinkel.nl
Laan van de Leeuw 14
7324 BD Apeldoorn

The Netherlands

(T) +31 (0)55 - 36 02 927
(T) +31 (0)55 - 36 06 537

(E) algemeen: info@borduurwebwinkel.nl
(W) www.BorduurWebwinkel.nl


KvK : 57843333
BTW: NL852760723B01

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden

Onderdeel van PrachtigKado